2020 Census ການສຳຫຼວດຜົນລະເມືອງ ປີ2020

Only 1 week left to fill out the 2020 Census! ເຫຼືອແຕ່ອາທິດດຽວເພື່ອຕອບການສຳຫຼວດຜົນລະເມືອງ ປີ2020!

Why should we fill out the census and what happens to members of the House of Representatives if people don’t fill out the census?
ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງຕອບການສຳຫຼວດຜົນລະເມືອງ ແລະ ມີຫຍັງເກີດມາເລື່ອງສະມາຊິກສະພາຜູ້ແທນຣາສດອນຖ້າຄົນບໍ່ຕອບ?

Introduction ການແນະນຳ

ສະບາຍດີ ແລະ ຍິນດີຕອນຮັບເຂົ້າສູ່ບລອກຂອງຂະນ້ອຍ! ຂະນ້ອຍຊື່ຄາຍໂອ (Kyle) ແຕ່ະວ່າຊື່ຫລິ້ນຂອງຂະນ້ອຍແມ່ນ ກ້າວ (Gao). ສະນັ້ນທ່ານຮ້ອງຂະນ້ອຍກ້າວກໍ່ໄດ້. ເລື່ອງນີ້ເປັນຕາຫົວເພາະວ່າຍາມນ້ອຍມີແຕ່ລຸງຜູ້ດຽວທີ່ຮ້ອງຂະນ້ອຍກ້າວ. ໃນປະຈຸບັນນີ້ຂະນ້ອຍເປັນຜູ້ໃຫຍ່ແລ້ວແລະເພີ່ນເຊົາໃຊ້ຊື່ກ້າວອາດຈະຍ້ອນວ່າຄົນອື່ນໆສ່ວນຫລາຍຮ້ອງຂະນ້ອຍ ຄາຍໂອ (Kyle). ລະດູຮ້ອນຜ່ານມາຂະນ້ອຍໄດ້ຮຽນຮູ້ກຽວກັບພາສາລາວເຕີ່ມອີກ (ຂໍໄປເບີ່ງ SEASSI ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Wisconsin-Madison. ພວກເຂົາສອນພາສາລາວ, ພາສາໄທ, ພາສາວຽດນາມ, ພາສາມົ້ງ, ແລະ ອື່ນໆ!). ເພາະສະນັ້ນໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າຊື່ຫລິ້ນຂອງຂະນ້ອຍມີຄວາມໝາຍດີ. ແລ້ວຂະນ້ອຍຢາກໃຊ້ຊື່ກ້າວອີກເທື່ອໜື່ງຂະນະທີ່ກ້າວໜ້າ. ຈຸດປະສົງຂອງບລອກນີ້ເປັນການເຝີກຮັດຂຽນພາສາລາວຂະນະທີ່ຮຽນຮູ້ເຕີ່ມອີກກຽວກັບໝາຍຄວາມຂອງເອກະລັກລາວອະເມຣິເກັນ. ຂະນ້ອຍຊິຂຽນແບບເຮົາເວົ້າເລີຍໆຈັ່ງເປັນກັນເອງ. ຂໍໂທດເດີ ຖ້າຂະນ້ອຍໃຊ້ໄວຍາກອນຜິດ, ສະກົດບໍ່ຖືກ, ຫຼື ຂຽນແບບອື່ນໆບໍ່ເປັນ. ການຂຽນນີ້ແປດ້ວຍພາສາອັງກິດ (ຂຽນຖືກຢ່າງຫວັງ) ຈັດໄວ້ໃຫ້ທ່ານຫາກຂະນ້ອຍຂຽນດ້ວຍພາສາລາວບໍ່ເປັນ. ຂະນ້ອຍມີຄວາມຫວັງວ່າທ່ານຊິມ່ວນນຳຂະນ້ອຍ! ຂໍຂອບໃຈພິເຊດໝູ່ Teresa ທີ່ແນະນຳໃຫ້ເລື່ອງສື່ສັງຄົມ. Hello and welcome to my blog! My name is Kyle, but you can call meContinue reading “Introduction ການແນະນຳ”